เครื่องมือห้องปฏิบัติการ

 • เครื่องกวนผสมสาร
 • เครื่องไตเตรท
 • เครื่องวัดการดูดกลืนแสง
 • เครื่องวัดความหนืด
 • เครื่องกลั่นน้ำ
 • เครื่องชั่ง
 • ตู่บ่ม/ตู้อบ/ตู้บีโอดี
 • เครื่องกวนสารละลายพร้อมให้ความร้อน
 • เครื่องหาปริมาณน้ำในตัวอย่าง
 • เครื่องปั่นเหวี่ยงตกตะกอน
 • เครื่องเขย่า
 • เครื่องหาปริมาณสารเคมีในเลือด
 • กล้องจุลทรรศน์