เครื่องมือตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำใต้ดิน

  • ความเป็นกรด-ด่าง
  • ความนำไฟฟ้า
  • ปริมาณไอออนชนิดต่างๆ
  • ระดับน้ำ
  • ความลึก
  • ค่าออกซิเดชั่น-รีดักชั่น
  • ปริมาณออกซิเจนละลายน้ำ
  • ความขุ่น
  • แรงดัน
  • อุณหภูมิ