เครื่องมือตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำเสีย และสิ่งปฏิกูล

 • ความเป็นกรด-ด่าง
 • ความนำไฟฟ้า
 • ปริมาณไอออนชนิดต่างๆ
 • สารประกอบต่างๆในน้ำ
 • โลหะ
 • ความเค็ม
 • อุณหภูมิ
 • ระบบตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำแบบออนไลน์
 • ค่าออกซิเดชั่น-รีดักชั่น
 • ปริมาณออกซิเจนละลายน้ำ
 • ความขุ่น
 • บีโอดี / ซีโอดี
 • ทีดีเอส
 • สี
 • แบคทีเรีย